Geloof in je eigen kracht. Maar bekijk vooral eerst de concurrentie.

1 ‘Waarom niet?’

2 Het Klantalternatief

3 Problem Fit: check!

4 Het goedkoopste 80% MVP

5 De Haas

6 Waar ga je over praten?

En geloven in je eigen kracht dan?

--

--

Lead of the Innovation Factory @ Rabobank Headquarters. Also Lecturer/coach @IDETUDelft

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gert Hans Berghuis

Gert Hans Berghuis

Lead of the Innovation Factory @ Rabobank Headquarters. Also Lecturer/coach @IDETUDelft