Geloof in je eigen kracht. Maar bekijk vooral eerst de concurrentie.

1 ‘Waarom niet?’

2 Het Klantalternatief

3 Problem Fit: check!

4 Het goedkoopste 80% MVP

5 De Haas

6 Waar ga je over praten?

En geloven in je eigen kracht dan?

--

--

Lead of the Innovation Factory @ Rabobank Headquarters. Also Lecturer/coach @IDETUDelft

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store