All work and no play makes Jack a dull boy. Links een sessie, rechts een teamquiz.

Innovation Factory. Klinkt goed, wat is het?

Sinds een jaar werk ik bij Rabobank als Lead van de Innovation Factory. Whut? Voor wie geïnteresseerd is in corporate innovatie deel ik wat dat is en hoe we samen werken aan H2/H3 innovatie binnen de bank.

Innovatie is een breed begrip. Als ik het aan studenten uitleg, vertel ik dat Innovatie een proces is om van A naar B te komen, er vanuitgaand dat B een wenselijker situatie is dan A. Nogal breed, inderdaad.

Binnen de bank praten we vaak over de Drie Horizonnen van McKinsey, een veelgebruikt model dat ook bij ons vaak voor de nodige discussie zorgt, omdat de scheidslijnen nogal onderhevig zijn aan perspectief. Hoe dan ook, de Innovation Factory waar ik leiding aan geef is vooral in het leven geroepen om de business te helpen met H2 en H3 innovatie; de zoektocht naar nieuwe businessmodellen voor de bank. Wellicht ken je voorbeelden als SurePay en Peaks. We houden ons dus niet bezig met bijvoorbeeld de nieuwe versie van de mobiel betalen app of de website, dat doen weer andere teams.

De Business is leading

Er zijn een aantal modellen om corporate innovatie in te richten. Binnen Rabo is ervoor gekozen om het binnen de bank te doen, in nauwe samenwerking met de businesslines Particulieren, Bedrijven, Wholesale & Rural en De Lage Landen.

Dus in tegenstelling tot het model waar een InnovatieHub zelf en autonoom de strategie en initiatieven bepaalt, losstaand van de rest van de organisatie, hebben wij ervoor gekozen om de businesslines juist in de lead te zetten.

Reden daarvoor is dat veel innovaties aan het eind van de funnel hetzij een spin-out maken als zelfstandige startup, hetzij een spin-in naar de businesslines maken. Met name die spin-in is in corporate innovatie vaak lastig, omdat het moederschip strategisch, politiek, emotioneel en praktisch wel verbonden moet zijn om het nieuwe initiatief te omarmen en een plek te geven in business as usual.

Een andere reden is dat er in de business ongelooflijk veel kennis zit over alles wat met geld, markt en context te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan onze wereldwijde Food en Agri expertise.

Daarom ligt bij Rabo het eigenaarschap in de business, belichaamd door de Innoleads. Dat zijn de vier strategen/managers die in nauwe samenwerking met hun businessline een innovatiethesis opstellen. Die thesis is een visie en strategie op de innovatie voor de komende jaren.

Binnen die strategische kaders worden vervolgens in een deepdive (dat woord is verboden, weet ik, maar hey…) concrete initiatieven ontwikkeld, die door business champs worden opgepakt en in een Lean Startup-gebaseerd proces ontwikkeld.

Denk aan concrete initiatieven op het gebied van duurzaamheid, voedselproductie in 2050, identiteits- en datamanagement en het wonen van de toekomst.

Rabo Innovation Roadmap

Binnen Rabo volgen we — zoals ongeveer alle corporates die innovatie een beetje serieus nemen — de Lean Startup manier van werken. Wij hebben dat framework het afgelopen jaar neergezet en Innovation Roadmap gedoopt, maar het komt in grote lijnen op hetzelfde neer: een funnelproces waarin we hypotheses valideren van Problem Fit naar Scale.

Rabo Innovation Roadmap

De Innovation Factory ondersteunt de initiatieven in dit proces. Het is een interne agency met zo’n vijftig geweldige collega’s, die als een interne accelerator de business champs helpen om hun initiatief te valideren en uit te werken tot een succesvol product of dienst. Of halverwege te besluiten dat het niks wordt en iets anders op te pakken, net zo prima.

In ons team werken open innovatie consultant, designers, validatie experts, coaches en developers die in verschillende samenstelling de initiatieven ondersteunen. We bouwen zeg maar interne startup teams. Een deel ervan is in vaste dienst, een deel is freelance en we hebben daarnaast een flexibele schil van bureaus die extra capaciteit leveren.

Al onze mensen hebben een innovation mindset: we geloven dat proberen en leren de beste manier is om innovatie te bedrijven. Ze zijn open, nieuwsgierig en stellen vragen, die ze overigens ook helpen beantwoorden.

We zijn een bank, dus we werken als team nauw samen met Compliance, Legal & Risk and IT. Je corporate innovatie als bank is zo goed als het gemak waarmee je deze perspectieven mee kan nemen in het proces. Anders gaat dat in een later stadium voor vertraging zorgen.

Superleuk. Maar wat doen jullie dan preciés?

The Innovation Factory helps the business lines within Rabobank to accelerate their innovation on — in particular — horizon 2 and horizon 3.

Als Innovation Factory hebben we vier diensten waarmee we onze interne klanten helpen innoveren:

Open Innovatie Consultancy
Open Innovatie betekent samenwerken met externe partners zoals startups, scale-ups en andere corporates om krachten te bundelen. Wij adviseren onze interne klanten over de keuze “kopen, samenwerken of bouwen”, doen marktanalyse en scouting van externe initiatieven, helpen om de samenwerking vorm te geven en op te zetten. Dat laatste blijkt in een grote bank een aardige uitdaging, omdat er nou eenmaal veel regelgeving en organisatorische complexiteit is.

Coaching
Met coaching helpen we de Product Owner bij het (verder) ontwikkelen van een waardepropositie door de hele innovatietrechter heen. Onze (meestal ervaren en senior) coaches zijn zeg maar de navigators en sparring partner voor de business champs. Sommigen zijn in dienst, andere zijn freelancer.

Ontwerp en validatie
Onze ontwerpers en validatie-experts en helpen het team om stapsgewijs hun waardepropositie te ontwikkelen. We ontwerpen en ontwikkelen wat nodig is om hypothesen te valideren. Deze experimenten kunnen variëren van papieren prototypes of dummy-schermen van apps tot volledige MVP's.

We hebben een schaalbaar team van semi-externe developers die snel met behulp van common components als PSDII koppelingen op AWS tot MVP's kunnen komen.

Met deze diensten helpen we de business champ om de viability, feasibility en desirability van het initiatief stapsgewijs te valideren.

Trainingen
Om innovatie verder te versnellen is het belangrijk dat collega's worden getraind in vaardigheden, kennis en de juiste mindset. Daarom bieden we een breed scala aan trainingen, bijvoorbeeld over het toepassen van Lean StartUp, het creëren van waardeproposities en merken en hoe om te gaan met Compliance, Legal & Risk (CLR) in het innovatieproces.

Interessant?

We hebben afgelopen jaar hard doorgebouwd aan het team. Als ik het zo opschrijf lijkt het allemaal wel zo'n beetje klaar, dus je kan je afvragen: waar zit de uitdaging? Die zijn er genoeg, want corporate innovatie blijft een mooi avontuur. Daarover zal ik de komende tijd meer schrijven.

Werk je in mijn functie bij een andere grote corporate organisatie? Dan ontmoet ik je graag op LinkedIn!

--

--

Lead of the Innovation Factory @ Rabobank Headquarters. Also Lecturer/coach @IDETUDelft

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Gert Hans Berghuis

Gert Hans Berghuis

Lead of the Innovation Factory @ Rabobank Headquarters. Also Lecturer/coach @IDETUDelft